VÅRA TJÄNSTER GER RESULTAT OCH UTFÖRES AV MYCKET KOMPETENT PERSONAL

ORDNINGSVAKTER

LÄS MER
Vi har lång erfarenhet av att leverera ordningsvakter till såväl den offentliga- som privata sektorn, och vi vet vikten av att ordningsvakterna måste få rätt förutsättningar för att kunna arbeta framgångsrikt med de olika uppdragen, varför vi skräddarsyr alla uppdrag tillsammans med kunderna och därefter internutbildar ordningsvakterna efter de unika behov och förhållanden som råder hos de enskilda kunderna.

Att arbeta som ordningsvakt i en offentlig miljö såsom på sjukhus, varuhus, köpcentrum, inom lokaltrafiken eller spårbunden järnväg ställer extra höga krav på ordningsvakten och tjänsten kräver därför för arbetsuppgiften särskilt lämpad personal som är vidareutbildade i kommunikation, konflikthantering, hantering av psykiskt sjuka personer, terrorism, sjukvård, brand samt taktiskt uppträdande, varför våra ordningsvakter genomgått kompetenshöjande utbildningar inom dessa områden utöver den lagstadgade ordningsvaktsutbildningen.

Det är mycket viktigt att ordningsvakten smälter in i miljön som kunden skapat med omsorg och blir ett värdefullt bidrag till kundens personal och besökare/gäster. Därför tjänstgör våra ordningsvakter i särskild för verksamheten lämplig klädsel som utformats i samråd med kunden.

SKYDDSVAKTER

LÄS MER
Vi levererar skyddsvakter till flygplatser, privata, statliga och kommunala skyddsobjekt inom hela riket. Våra skyddsvakter har genomgått kvalificerade kompetenshöjande utbildningar utöver de lagstadgade för att dessa skall vara rustade att möta de situationer som kan uppstå och tillhandahålla bevakning av högsta kvalitet.

Vi anpassar alla uppdrag efter kundens unika behov och beroende av dennes behov kan vi leverera skyddsvakter utrustade med hund, skjutvapen, OC-spray och batong.

STATIONÄRA TJÄNSTER

LÄS MER
Stationärbevakning rekommenderar vi kunder som har en större verksamhet eller en verksamhet som kräver att våra väktare alltid finns tillgängliga i sina lokaler. Vi anpassar uppdraget efter kundens säkerhetsbehov.


Vanliga arbetsuppgifter för en stationär väktare är:

- In- och utpasseringskontroller

- Receptionisttjänst

- Kameraövervakning

- Rondering

- Brandskydd

EGENDOMSBEVAKNING

LÄS MER
Vi har en lång och gedigen erfarenhet av egendomsbevakning och har väl beprövade arbetsmetoder för att effektivt motverka klotter och sabotage. Kontakta oss för mer information om denna tjänst.

TILLSYN

LÄS MER
Tillsynsväktarens uppgift är främst att förebygga brott, förhindra eller minimera skador, genomföra behörighetskontroll av personal, leverantörer och besökare genom tillsyn av kontor, fabriker, lokaler, skolor, butiker m.m.
För att kunna fastställa kundens behov av tillsyn genomför vi alltid en säkerhetsanalys i samråd med kunden för att optimera bevakningen. Som rutin varieras tiderna för tillsynen i så stor utsträckning som möjligt för att undanröja en eventuell obehörig kartläggning av bevakningen.
All tillsyn och samtliga åtgärder dokumenteras digitalt och lagras i vårt rondinformationssystem. Kunden erhåller kontinuerligt rapporter om när tillsynen är utförd, vad som inträffat samt vilka åtgärder som är vidtagna. Kunden bestämmer själv hur ofta rapporten skall lämnas och på vilket sätt. Kunden själv kan välja att få rapporterna skickade per telefax eller via e-postmeddelande.

LARMUTRYCKNING

LÄS MER
När ett larm utlöses hos en kund rycker utryckningsväktare ut till objektet och vidtager de åtgärder som avtalats med kunden samt återställer larmet. De vanligast förekommande larmtyperna är inbrottslarm, överfallslarm, bråklarm, driftlarm, passagelarm samt hisslarm m.m.

OMRÅDESBEVAKNING

LÄS MER
Våra områdesväktare arbetar på plats i olika områden såsom t.ex. industriområden och köpcentrum för att främst beivra brott samt trygga säkerheten för företagen och dess personal. Denna typ av bevakning är bevisat effektiv och ger mycket goda resultat till en rimlig kostnad.

ASSISTANSLARM

LÄS MER
Denna tjänst är till för att snabbt biträda personal i t.ex. butiker, varuhus, socialkontor, restauranger, bibliotek med personer som uppträder hotfullt, planerar brott eller på annat sätt äventyrar säkerheten hos kunden.

Vi har bilburna väktare i beredskap dygnet runt som rycker ut för att hjälpa personalen i hotfulla situationer. Assistans kan påkallas av personalen per telefon eller via t.ex. ett bråklarm som aktiveras av personalen med hjälp av en särskild larmknapp uppkopplad mot vår larmcentral.

CENTRUMBEVAKNING

LÄS MER
Våra centrumväktare lägger lika stor vikt på service till kunderna som säkerhet för såväl kunder som personal. Syftet med centrumväktare är att skapa en trygg och kundvänlig miljö som besökare samt kunder trivs att vistas i.

De anslutna butikerna får besök av väktarna flera gånger per dag, och behöver en ansluten butik få hjälp av de ambulerande väktarna står de i ständig radiokontakt med vår kommunikationscentral dit butikerna ringer på ett särskilt trygghetsnummer. Vid larm är väktarna snabbt på plats och är såväl utbildade som utrustade för att lösa sedvanliga ordningsproblem.

Butikerna kan också utrustas med särskilda trygghetslarm kopplade till vår larmcentral där personalen, genom att rycka på en larmknapp, omedelbart skickar ett larm till vår larmcentral för omedelbar hjälp.

Våra väktare är naturligtvis utbildade i grundläggande brandkunskaper samt första hjälpen, hjärt- och lungräddning och nödevakuering vid bombhot eller brand.

Som en del av vårt långsiktiga arbete med att komma till rätta med de sociala problem som kan förekomma i centrummiljön har vi ett nära samarbete med polis och socialtjänst i syfte att hjälpa och bygga förtroende mellan berörda parter.

STÖRNINGSJOUR

LÄS MER
Genom att teckna avtal med oss om utryckning på störningsjour får fastighetsägaren en objektiv bedömning som sedan läggas till grund för vidare åtgärd med hyresgästen.

Vi har stor och mångårig erfarenhet av störningsjour och har ett för uppgiften utvecklat digitalt rapportsystem där fastighetsägaren i realtid kan se och följa de olika uppdragen. När uppdraget är avslutat skickas en utförlig rapport till den av kunden utsedda kontaktpersonen.

ÅTGÄRDSJOUR

LÄS MER
Är skadan framme under jourtid kan vår servicebil tillfälligt laga krossade fönsterrutor, skador efter inbrott, vattenskador, åtgärda enklare fel i fastigheter såsom stopp i avlopp, byte av säkringar, byte av vitvaror samt hjälpa till med att sanera efter en brand m.m.

Vi anpassar denna tjänst helt efter kundens specifika behov.

FASTIGHETJOUR

LÄS MER
Är skadan framme under jourtid kan våra servicebilar tillfälligt laga krossade fönsterrutor, skador efter inbrott, vattenskador, åtgärda enklare fel i fastigheter såsom stopp i avlopp, byte av säkringar, byte av vitvaror samt hjälpa till med att sanera efter en brand m.m.

Vi anpassar denna tjänst efter kundens specifika behov.

EVENEMANGSSÄKERHET

LÄS MER
Vi tillhandahåller säkerhetslösningar för olika evenemang. Det kan till exempel vara ett sportevenemang som fotbolls-VM, ishockey matcher, en festival som Luleå Hamnfestival eller en bilmässa under en vecka.

Alla våra ordningsvakter och väktare har en gedigen utbildning långt utöver de krav som Polismyndigheten ställer på bevakningspersonal i sina föreskrifter.

FÄRDBEVISKONTROLL

LÄS MER
Vi har särskilt utbildad personal som utför kontroller av färdbevis på bussar, spårvagnar, tåg eller andra kollektiva färdmedel.

Har kunden egna kontrollanter kan dessa kompletteras med ordningsvakter eller väktare för att trygga deras arbetssituation.

ARRESTBEVAKNING

LÄS MER
Vi tillhandahåller arrestantvakter till Polismyndigheten, häktesvakter till Kriminalvården samt ordningsvakter till tillnyktringsenheter (TNE). Våra arrestantvakter har genomgått särskild utbildning i kommunikation, konflikthantering, taktiskt uppträdande, sjukvård, D-HLR och brand.

TRANSPORT AV FRIHETSBERÖVADE

LÄS MER
Vi har flera specialbyggda fordon anpassade för transport av frihetsberövade utrustade med bl.a. RAKEL, "buslås" och skydd för föraren så att denne ej kan angripas under färden. Personalen som genomför transporterna är särskilt utbildade för detta ändamål och har stor vana att genomföra denna typ av transporter och kan hantera de speciella situationer som kan uppkomma.

BUTIKSKONTROLL

LÄS MER
Våra väktares främsta uppgift är att aktivt upptäcka stölder samt svinn i kundernas butiker och verka för att gärningspersonerna lagförs och därav reducera kostnaden för kunderna. Butikskontroll är ett effektivt sätt att motverka stölder och svinn samt få en uppfattning om hur omfattande problemen är.

Alla våra butikskontrollanter är vidareutbildade och specialiserade på att hantera svinn i butiker och alla de problem som i övrigt kan uppkomma i denna arbetsmiljö.

RECEPTIONSTJÄNSTER

LÄS MER
I våra kunders reception passerar dagligen såväl företagets egen personal, besökare som leverantörer och det är allmänt vedertaget att det första intrycket ges inte en andra chans, varför denna typ av tjänst ställer höga krav på både god säkerhet och ett professionellt bemötande.

Vi erbjuder en kombinerad tjänst där receptionsväktare tar hand om kundens besökare på ett serviceinriktat och professionellt sätt samtidigt som kraven på sekretess och säkerhet hålls höga.

Våra receptionsväktare är särskilt utbildade och tränade i säkerhetstänkande, exempelvis i att lägga märke till saker som avviker samt att upptäcka och förebygga risksituationer. Utbildningen gör dem också förberedda att omedelbart agera in om något skulle inträffa som exempelvis sjukdomsfall, brand eller utrymning.

Vi bemannar även telefonväxlar och kundtjänst och kan lätt kombinera det med receptionstjänsten. Uppdraget kan genomföras civilt eller i uniform.

Våra hotellväktare är speciellt utbildade och utvalda väktare för hotell som i sitt arbete kombinerar säkerhet och gästservice. Väktaren bemannar hotellreceptionen nattetid och utför, förutom nattportierns normala arbetsuppgifter, även förebyggande säkerhetskontroller och ronderingar, exempelvis drift och underhåll av brandskyddet.

KAMERAÖVERVAKNING

LÄS MER
Genom att ansluta övervakningskameror till vår larmcentral kan vi övervaka valda delar av lokaler, utrymmen, platser m.m. och därmed öka säkerheten markant för såväl företaget som personalen. Övervakningen kan ske konstant, vid enstaka tillfällen, slumpvis eller efter ett bestämt tidsschema. Kameraövervakning är ett mycket bra komplement till personell bevakning av väktare.

Man kan även koppla upp kameran till larmcentralen vid utlöst överfalls- eller inbrottslarm så att larmcentralsoperatören kan övervaka vad som inträffat på plats och därefter vidtaga åtgärder som att t.ex. skicka ut polis och väktare till platsen. Vi kan även sköta in- och utpassering av personer och fordon med hjälp av kameror via fjärrstyrning till vår larmcentral.

SÄKERHETSKONSULTATIONER

LÄS MER
Ett viktigt moment innan man som kund köper säkerhetstjänster är att fastställa ett faktiskt behov av säkerhet för att uppnå önskat resultat med en kostnadseffektiv lösning. Vi tillhandahåller professionell rådgivning efter genomförd riskanalys, kartläggning eller säkerhetsplanering för att trygga kundens säkerhetsbehov.

För myndigheter, statliga verk, kommuner, landsting, organisationer samt stora och medelstora företag förändras behovet av säkerhet kontinuerligt. Genom regelbundna säkerhetskonsultationer anpassar man säkerheten till rådande förhållanden, vilket närmast är en förutsättning för att bibehålla önskad säkerhetsnivå och kostnadseffektiva lösningar.


KUNDANPASSADE UTBILDNINGAR

LÄS MER
Med grund ur ett utbildningsföretag har vi lång erfarenhet av att tillhandahålla olika kundanpassade utbildningar till företag, organisationer, kommuner och statliga verk.

Vi har färdiga utbildningspaket för bl.a. säkerhetsutbildning, HLR, brand, självskydd, konflikthantering och kommunikation.

Brandutbildningarna som vi tillhandahåller sker under realistiska förhållanden och utformas efter kundens behov och krav. Övningarna planeras och leds av mycket kompetenta brandmän och kursledare.

Väktarskolan bedriver även brandutbildningarna i egen regi på egen mark i Boden, och vi har byggt upp ett övningsområde där vi kan genomföra kundanpassade avancerade brandövningar i olika former.

Vi har också eget räddningsfordon (släckbil) som är fullt utrustat med bl.a. hydrauliska klippverktyg, elverk, belysningsutrustning, vattensugar, rökfläktar m.m. varför vi har möjlighet att erbjuda unika utbildningar.

KONTAKTINFORMATION

Telefon

Växeln är öppen helgfria vardagar mellan kl: 08:00-17:00 
010-196 00 00

E-post

Vi besvarar e-post alla helgfria dagar under kontorstid.
info@vsbev.se

Utbildningar

Vår utbildningsverksamhet hittar du på vaktarskolan.se
Copyright © Väktarskolan AB 2019